پنج شنبه, 04 ارديبهشت 1393

فارسی / English

آقای دکترآخوندی: برنامه ریزی برای احیای بافت فرسوده، از مطالبات مهم مردمی است.
پیام بهسازی ونوسازی:: آموزش شهروندان ضامن رشد وتوسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جوامع است
پیام بهسازی ونوسازی:: جوامع باسطوح بالاترمشارکت مردمی به رضایتمندی شهری بیشتری دست می یابند
آقای دکترآخوندی:پذیرش حق برای شهروندان مقدم برارائه خدمات است
Development of Human Capital Has Leading Role In Flourishing Communities
توسعه سرمایه انسانی عاملی کلیدی در شکوفایی و بالندگی جوامع
آقای دکتر ایزدی:ماموریت ویژه دولت درعرصه بافتهای فرسوده،بحث کیفیت بخشی به محیط شهری باتاکید برنقش فعال شهروندان است.
آقای دکتر ایزدی::بایدابزارهای لازم را فراهم کنیم تا مردم خودشان عامل نوسازی باشند.
آقای دکترآخوندی:: شهروندکسی است که نسبت به اتفاقات اطراف خودحساس است وخود رامسئول می داندوبرای بهبود یاحفظ آن تلاش میکند.
آقای دکترآخوندی:: شهروندان محور توسعه و دولت زمینه ساز شرایط وتسریع کننده توسعه

support

LiveZilla Live Chat Software

کتابخانه

 
 

مجله هفت شهر

 

معرفی نشریه        

راهنمای نویسندگان

آرشیو

فروش اینترنتی

سایت نشریه

فصلنامه هفت شهر شماره 31- 32
 
 

مناسبت هفته

نظرسنجی

کدامیک از رویکردهای زیر را درمورد بافتهای فرسوده شهری، صحیح می دانید

پیوندها

 

پیوند های تخصصی

 

آمار سایت